Lingvistická označení slovních druhů bývají součástí nejrůznějších jazykových příruček. Zde je jejich přehled:

 • podstatná jména – substantiva
 • přídavná jména – adjektiva
 • zájmena – pronomina
 • číslovky – numerale
 • slovesa – verba
 • příslovce – adverbia
 • předložky – prepozice
 • spojky – konjunkce
 • částice – partikule
 • citoslovce – interjekce

Zdroje:

 • Slovník cizích slov
Slovní druhy – lingvistická označení

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou